کارگاه و تولید کننده دستگاه ساب موزاییک اصفهان

کارگاه و تولید کننده دستگاه ساب موزاییک اصفهان
تولید کننده دیتگاه ساب هفت کله ص۰ گله ۴ کله ۵ کله ۱۹ گله ۱۴ کله
ساخت مجیری می باشد طرح مدل ایتالیایی.