نهال های مثمر و غیر مثمر

فروش انواع نهال های مثمر و غیر مثمر گل های آپارتمانی و زینتی، گلدان های سفالی و ... در نهالستان برگ سبز در کرج می باشد.