حکم بر ۴کله و ۲کله

حکم بر ۴کله و ۲کله
دینام ۱۰یا ۱۵ اسب ورق ۱و۲سانت نوارعرض۱متر کام اتومات