اجرای سنگ لاشه برای پله ونمای دیوار

اجرای سنگ لاشه برای محوطه سازی پله بغل پله نمای دیوار با سنگ لاشه اجرا شده به صورت برشی ونصب سنگ لاشه برای ساخت پروژ ه های عمرانی با پیمانکاری سنگ لاشه سعادت