نهال در نهالستان مهدیزاده

تولید و فروش گردو ژنوتیپ برتر بذری رویشی اصلاح شده و زودبازده تضمین فروش در اولین سال باردهی کرده و مقاوم دربرابرسرما ارسال به همه شهرها

قیمت قبل: 250