اجرای دیوار چاله برای آسانسور

اجرای دیوار چاله آسانسور در بیمارستان، بیماری‌های خاص افسریه تهران است.
مجموعه تیم صدرا با گروه متخصص در سریع ترین زمان کارای اجرای را انجام می دهد.