محافظ حرارتی پشت گازی

شیشه محافظ حرارتی برای جلوگیری از آسیب دیدن دیوارکوب پشت گاز در اثر گرمای آتش گاز رومیزی بسیار موثر است .