ویزیت پزشک در منزل در بابل

ویزیت بیمار در منزل ،تزریقات و خدمات پرستاری ،گذاشتن لوله معده.مایعنه مامائی،سوند اژمثانه،وصل سرم.وغییرر.

در مرکز خدمات پرستاری آوای سلامت در مازندارن

ویزیت پزشک در منزل در بابل
فروشنده این محصول:
مرکز خدمات درمانی و پرستاری آوای سلامت

مرکز خدمات درمانی و پرستاری آوای سلامت

ورود به فروشگاه