گروه فنی مهندسی فوم بتن ایستا سازه

فوم بتن ایستا سازه، اجرای کف سازی ساختمان و ... در کرمانشاه

اطلاعات بیشتر:

تاریخچه
تاریخچه فوم بتن برمیگردد به اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی و تولید بلوک های اتو کلاو شده که بیشتر برای عایق کردن دیوارها استفاده میشد.مطالعه دقیق روی ترکیب،ویژگی های فیزیکی و تولید فوم بتن برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ صورت گرفت.
طبق آن تحقیقات نوعی ماده افزودنی در اواخر دهه ۱۹۷۰و دهه ۱۹۸۰ توسعه و ساخته شد که منجر به ظهور صنعتی فوم بتن در پروژهای ساختمانی شد.ابتدای کار، این بلوک ها در هلند برای پر کردن نقاط خالی و تثبیت جداره پایینی طبقات ساختمان(زمین)استفاده میشد.
بعدا تحقیقات بیشتر در هلند انجام ش

گروه فنی مهندسی فوم بتن ایستا سازه