ساخت فروشگاه

آموزش تکنیک های نقاشی اکرولیک در تهران

خداوند زاغ ها را دوست می دارد
این اثر مرثیه ی تنهایی ها است
فریاد
هر فریاد ناله ای
هر فریاد حسرتی
فریادهای نسلِ رو به زوال در سکوت
،خاموشی را روز به روز خاکستری وار تجربه میکنند
بشنوید فریاد مرگ را
ترکیب هر دو اثر : اکرولیک و ترکیب مواد
اثر دایره به قطر ۶۰
اثر مربع به ابعاد ۵۰ ×۵۰

آموزش تکنیک های نقاشی  اکرولیک در تهران
فروشنده این محصول: