ساخت فروشگاه
138

مشاوره پیش از ازدواج

درمشاوره پیش از ازدواج آزمون های معتبری رابه صورت کتبی از طرفین می گیرند که احتمال موفقیت آمیز بودن ازدواج را بررسی می کند این آزمون های شناختی به منظور شناخت زیر ساخت های شخصیتی طرفین به کار می رود

مشاوره پیش از ازدواج
فروشنده این محصول: